Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Συγχαρητήρια μηνύματα της Διευθύντριας της ΔΔΕ Ροδόπης για τη συμμετοχή και διάκριση σχολείων της Ροδόπης σε διαγωνισμούς

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης

Ανακοινώνεται η έκδοση της απόφασης οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών αρμοδίοτητάς μας από την Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης ΑΜΘ.
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις θα αναλάβουν υπηρεσία κατόπιν συνεννοήσεως με τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας τοποθέτησής τους. 

Λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του “Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

Επισυνάπτεται η απόφαση λειτουργίας των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού προγράμματος Αποφοίτων του “Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. τα οποία θα λειτουργήσουν από Δευτζρα 6-7-2020 έως Τρίτη 14-7-2020.

Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας μας που θα κάνουν χρήση της διευκόλυνσης που παρέχει το ΥΠΑΙΘ για ανάληψη υπηρεσίας με fax να χρησιμοποιήσουν το επισυναπτόμενο έντυπο Υπευθυνης Δήλωσης (το κείμενο της δήλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε όσους συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση μέσω του Gov.gr). Για όσους έχουν οργανική η ΥΔ θα αποσταλεί στις οργανικές τους θέσεις, για όσους βρίσκονται στη διάθεση η αποστολή θα γίνει στη Δ/νση ΔΕ Ροδόπης (mail@dide.rod.sch.gr ή fax: 2531028469).
Τονίζεται εκ νέου ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση θα κάνουν τη θερινή τους υπηρεσία και θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 30-06-2020 στα σχολεία της προσωρινής τους τοποθέτησης και όχι στη Δ/νση ΔΕ Ροδόπης.

Οριστικές τοποθετήσεις

Μετά τις υπ' αρ. 10/03-06-2020 και 11/18-06-2020 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώνονται οι προτάσεις του συμβουλίου για τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας. 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκ. Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Μεταλ. Έτους-Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην ΠΔΕ ΑΜΘ

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, συμπεριλαμβάνονται στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα: 

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ρύθμιση των υπεραριθμιών (όλων των κλάδων πλην του κλάδου ΠΕ02) και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά καλεί:
1.    Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα.
2.    Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης.
3.    Τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με τις μεταθέσεις έτους 2020.
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων - Δηλώσεις τοποθέτησης υπεραρίθμων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Τρίτη 02 Ιουνίου 2020. Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο γραφείο Νο 3 (Τμήμα Γ  Προσωπικού) της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης (αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 2531028523).
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την παρούσα ιστοσελίδα για την εξέλιξη των υπηρεσιακών μεταβολών.
 

Προθεσμίες για επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ανακοινώνεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την αναγγελία επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών πρέπει να υποβληθούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι 31-05-2020. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2020 όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμία, δηλαδή μέχρι 30-06-2020.

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS