Όλες οι κατηγορίες

Επικαιροποιημένος πίνακας λειτουργικών κενών - Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών από διάθεση και αποσπασμένων

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται επικαιροποιημένος ενδεικτικός πίνακας κενών-πλεονασμάτων μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων.Θυμίζουμε πως ο τελικός πίναας κενών-πλεονασμάτων βάση του οποίου θα γίνουν οι τοποθετήσεις θα προκύψει μετά τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις 03-09-2018, όπου θα γίνουν οι αναθέσεις μαθημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης και απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ έχει οριστεί μέχρι τις 03-09-2018 και ώρα 13:00.
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καθώς και όσοι έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 03-09-2018 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης.

Συνημμένα: 

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών ΠΕ Ροδόπης για τα έτη 2019-2021

Περίληψη ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ροδόπης, για τα σχολικά έτη 2018-2019 (περίοδος από 1/1/2019), 2019-2020 και 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 5.022.821,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο Σύστημα, λήγει στις 24/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή

Σελίδες