Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ροδόπης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (άρθρο 10, παράγραφος α),
όπως συμπληρώθηκε με τον  Ν.4305/2014 (άρθρο 15)