Τοποθετήσεις αποσπασμένων και από διάθεση - Β' φάση