Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Ιάσμου στα Ιωάννινα

Προκήρυξη ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης του 3ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκης

Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο - Ε.Λε.Φυ.Σ.: Δημιουργώντας Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση

Στόχος του τρέχοντος Έργου είναι η ανάπτυξη του επιστημονικού και γλωσσικού γραμματισμού σε μαθητές του δημοτικού σχολείου στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών στη βάση του τρίπτυχου Γλώσσα-Επιστήμη-Κοινωνία. Επιδιώκεται, δηλαδή, οι μικροί μαθητές του σχολείου μας να διευρύνουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης τους, να μπορούν να διατυπώνουν λόγο γλωσσικά και επιστημονικά κατάλληλο για τα φυσικά φαινόμενα που τους περιβάλλουν και να ερμηνεύουν κριτικά τον επιστημονικό λόγο που παράγεται στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο όπου ζουν και δρουν.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το εν λόγω έργο υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα: 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..
Το έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται.

Συνημμένα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα(10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 18/03/2022, ημέρα Παρασκευή, έως και 28/03/2022, ημέρα Δευτέρα. Η ένσταση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο   στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €)

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής

Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, προκηρύσσει διαγωνισμό δημιουργικής γραφής με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Όσοι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης τάξης γυμνασίου και των δύο πρώτων τάξεων λυκείου επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να συντάξουν σύντομο κείμενο με μέγιστο αριθμό λέξεων τις 300, εμπνευσμένο από εικόνα/ες που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση https://youtu.be/H7og7dkEY-o . Το κείμενο μπορεί να είναι ποίημα, σελίδα ημερολογίου, επιστολή, διήγημα ή μικροαφήγημα. Θα βραβευθούν σε ειδική τελετή 3 κείμενα που θα επιλεγούν για την πρωτοτυπία στη σύλληψη, αλλά και την αυθορμησία και καλαισθησία στη γραφή τους. Τα βραβεία θα συνοδεύουν ανάλογα χρηματικά έπαθλα.
Τα κείμενα θα αποστέλλονται σε χειρόγραφη μορφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό δημιουργικής γραφής» το αργότερο έως τις 15 Απριλίου. Θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα, η τάξη και το σχολείο φοίτησης των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών.

Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση της ActionAid Ελλάς

Οι  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και Έβρου, μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία του ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και την ActionAid Ελλάς, οργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς, με σκοπό την εξοικείωσή τους με το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών», την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00-20:15.
Το «Αλφαβητάρι Οικονομικών» απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στις τάξεις του γυμνασίου, ενώ έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΥΠΠΕΘ Εργαστήρια Δεξιοτήτων και στον θεματικό άξονα Δημιουργώ και Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία. Επιπλέον, αποτελείται από ένα εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για εκπαιδευτική χρήση και περιλαμβάνει δραστηριότητες ψυχοπαιδαγωγικής ενδυνάμωσης, δραστηριότητες που εισάγουν τους μαθητές στην κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών, βήματα για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων μέσω συνεργασίας, ιδέες και εργαλεία για την αξιοποίηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή και, τέλος, ενδεικτικά παραδείγματα για τα παραπάνω.
Το θέμα θα αναπτύξει ο κ. Κωστής Στεργίου, διδάκτορας της παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικός, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκπαιδευτής και σύμβουλος σταδιοδρομίας.
Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής συνάντησης οι εκπαιδευτικοί:
•    θα ενημερωθούν σχετικά με κεντρικές έννοιες και δεξιότητες του οικονομικού εγγραμματισμού
•    θα εξοικειωθούν με τον εκπαιδευτικό οδηγό «Αλφαβητάρι Οικονομικών»
•    θα συμμετάσχουν σε βιωματική εφαρμογή επιλεγμένων δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής συνάντησης οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ταχυδρομικά τους έντυπους Εκπαιδευτικούς Οδηγούς «Αλφαβητάρι Οικονομικών», ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τους ανατεθεί συγκεκριμένος/η μέντορας συνεργάτης του προγράμματος της ActionAid, που θα υποστηρίξει τις διδακτικές παρεμβάσεις, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν.
 

Τα σχολεία μας τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής

«Ποίηση για την Ειρήνη»
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής
Από Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022
10:00 π.μ.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής το πρωί της Δευτέρας 21 Μαρτίου 2022 και στις 10:00 π.μ, Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, υποδέχεται στον χώρο της ομάδες φιλαναγνωσίας σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης στην εκδήλωση «Ποίηση για την Ειρήνη». Τα παιδιά ανταλλάσσουν ποιητικά μηνύματα εστιασμένα κυρίως στην ειρήνη, ζητούμενο των ημερών. Συγκεκριμένα, τα Γυμνάσια Ξυλαγανής και Νέας Καλλίστης δημιουργούν ποιητικά κολλάζ για την ειρήνη, το Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής διαβάζει ποιήματα με θέμα την ειρήνη, το 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής συμμετέχει με έργα BlackoutPoetry και CutUpPoetry, ενώ το 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής διαβάζει και τραγουδά ποίηση μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη. Θα ακουστούν, μεταξύ άλλων, και ποιήματα που έγραψαν παιδιά αυτών των ομάδων.
Πριν από την εκδήλωση, το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής θα τραγουδήσει στον αύλειο χώρο της Τσανακλείου παραδοσιακά «Χελιδονίσματα».

Τηρούνται  όλα τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής
Τηλ. επικοινωνίας: 2531022589
mail: vivkomot@otenet.grkomotini.en.drasi@gmail.com

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS