ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνεται η πρόσκληση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α' 136), ήτοι το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης από το σχολικό έτος 2022

Οι υποψήφιοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4821/2021 (Α ́ 134), και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών Μ.Ι.Θ., καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (pdeamthr@sch.gr) από 18/7/2022 έως και 29/7/2022 μέχρι τις 24.00. Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να τοποθετηθούν στα Μ.Ι.Θ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού και στα δύο (2) Μ.Ι.Θ.

Εξετάσεις Μουσικού Μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» έτους 2022

Το πρωτόκολλο αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύσουν κατά τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022, καθώς επίσης και κατά την εξέταση των μουσικών μαθημάτων «Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία», έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στο παρόν Link:
https://www.minedu.gov.gr/news/52095-12-05-22-ygeionomiko-protokollo-gia...

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠΠ) εξεταστικής περιόδου 2022

Σας γνωστοποιούμε ότι το εξεταστικό κέντρο εξετάσεων ΚΠΠ εξεταστικής περιόδους 2022 είναι το 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής. Λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία ενημέρωση των υποψηφίων δίνονται στο συνημμένο Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στην Κομοτηνή είναι 27 και 28 Ιουνίου 2022
Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισυνάπτονται:

  1. Δελτίο Τύπου Υ.ΠΑΙ.Θ.
  2. Πίνακας εξεταστικών κέντρων και ημερομίες διεξαγωγής εξετάσεων
  3. Μέτρα προστασίας από τον COVID-19

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ολοκλήρωσε τη διαδικασία τοποθέτησης όλων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής από μετάθεση, διάθεση, νεοδιόριστων και αιτούντων βελτίωση θέσης και προχώρησε στον προσδιορισμό των εναπομείναντων οργανικών κενών.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που παρέμειναν στη διάθεση να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ. εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν στο κενό του Γ/σίου με ΛΤ Οργάνης που δεν καλύφθηκε μετά την αρχική διαδικασία δηλώσεων τοποθέτησης.
 

Ανάληψη υπηρεσίας και θερινή υπηρεσία εκπαιδευτικών (ΝΕΟ 21.6.2022)

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης με e-mail.

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων - Αιτήσεις τοποθέτησης από διάθεση, βελτίωση και μετατιθέμενων ***ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ 10.6.2022***

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που:
1.      είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης κατά τη διαδικασία των αιτήσεων μετάθεσης τον Νοέμβριο του 2021
2.      μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης
3.      βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (συμπεριλαμβανομένων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών)
4.      δε κατέστη δυνατό να ρυθμίσουν την υπεραριθμία τους (περ. γ, παρ. 6 του Άρθρου 14 του ΠΔ 50/96)
να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022.         
***Μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ των σχολικών μεταβολών ο πίνακας κενών τροποποιήθηκε αναφορικά με τα κενά ΠΕ03 και ΠΕ04***

Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID -19 κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022

Τα μέτρα προστασίας COVID-19 που θα ισχύσουν κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Α του 2022 για τους υποψηφίους, τους εξεταστές και όλο το λοιπό προσωπικό που εμπλέκεται στη διεξαγωγή των εξετάσεων, αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου, το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και μάσκα και να παρευρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

Συνημμένα: 

Ανακοίνωση υπεραρίθμων

Μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώνεται πίνακας με τους εκπαιδευτικούς που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι. 
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.
 

Πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων ΚΠγ Α΄ περιόδου (Μαΐου 2022)

Προς ενημέρωση των υποψηφίων παρατίθενται συνημμένα:

  1. Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων
  2. Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων

Προσοχή: Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο (1ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής) μισή ώρα πριν την έναρξη της εκάστοτε εξέτασης.

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS