Πίνακες μορίων αιτούντων μετάθεση

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων των αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, σε Καλλιτεχνικά σχολεία, σε Μουσικά σχολεία, σε Διαπολιτισμικά σχολεία και σε ΣΜΕΑΕ. Επίσης ανακοινώνεται πίνακας μορίων των αιτούντων βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.
Ενστάσεις έως τις 14-12-2017.