Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών ΠΕ Ροδόπης για τα έτη 2019-2021

Περίληψη ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ροδόπης, για τα σχολικά έτη 2018-2019 (περίοδος από 1/1/2019), 2019-2020 και 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 5.022.821,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο Σύστημα, λήγει στις 24/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή

Κατηγορία: