Μετακίνηση Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στην Ιταλία