Ανακοινώσεις

Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Καλούνται:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι (εφόσον το σχολείο τους εμφανίζει τουλάχιστον 12 ώρες πλεόνασμα στην ειδικότητα τους) και στη συνέχεια επιθυμούν να μετακινηθούν είτε εξ ολοκλήρου είτε για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και επιθυμούν να διατεθούν για μερικές ώρες προς συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο.
  3. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  4. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  5. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διατεθούν ολικά στην Π/θμια Εκπαίδευση Ροδόπης.

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.
 
Παρακαλούμε να διαβάσετε την ανακοίνωση που επισυνάπτεται.
 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης ή από διάθεση

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με την συνημμένη απόφαση οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις είτε μία από τις ημέρες που λειτουργούν τα σχολεία (κάθε Πέμπτη) μετά από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου είτε στις 02-09-2019. Η τοποθέτηση ισχύει από την ημερομήνιά έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης.
Σχετικά με την θερινή υπηρεσία, μετά από απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ροδόπης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν κάνει ακόμη τη θερινή τους υπηρεσία, θα κάνουν κανονικά υπηρεσία όπως είχε αποφασιστεί και οριστεί από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων στις 28-06-2019, δηλαδή στην παλιά τους θέση (οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση).

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών από βελτίωση ή διάθεση - Ενημέρωση για τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

  1. Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται πως το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με την υπ' αρ. 17/25-07-2019 πράξη του προχώρησε στην πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών μετά από βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση ή μετάθεση συμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν με νέα ανακοίνωση να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες οργανικές τους θέσεις μετά την επικύρωση της πρότασης αυτής και την έκδοση της ανάλογης απόφασης από τον Περ/κο Δ/ντη Εκπ/σης ΑΜΘ.
  2. Σχετικά με τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά και τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ αποφασίστηκε οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών να κατατίθενται (ή να αποστέλλονται) στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης από τις 05-08-2019 έως τις 30-08-2019. Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στις 05-08-2019 με αναλυτικές οδηγίες καθώς και ενδεικτικός πίνακας κενών.

Παραλαβή δικαιολογητικών ιεροδιδασκάλων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την  υπ΄ αριθ. 90323/Θ1/5-6-2019 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 25/10-6-2019) Κ.Υ.Α των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου» (ΑΔΑ: 7ΜΕΦ4653ΠΣ-Β5Χ), μετά την τελευταία δημοσίευση της περίληψης στον τύπο στις 23 Ιουλίου 2019, καταληκτική  ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης, ορίζεται η 2 Αυγούστου 2019.

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανική θέση

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με την συνημμένη απόφαση οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις μέχρι τις 31-08-2019 μία από τις ημέρες που λειτουργούν τα σχολεία (κάθε Πέμπτη) μετά από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
Τονίζεται πως η τοποθέτηση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης.
Σχετικά με την θερινή υπηρεσία, μετά από απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ροδόπης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν κανονικά τη θερινή υπηρεσία τους όπως είχε αποφασιστεί και οριστεί από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων στις 28-06-2019, δηλαδή στην παλιά τους οργανική θέση.
 

Πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται πως το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με την υπ' αρ. 16/15-07-2019 πράξη του προχώρησε στην πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά μετά από άρση της υπεραριθμίας τους συμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν με νέα ανακοίνωση να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες οργανικές τους θέσεις μετά την επικύρωση της πρότασης αυτής και την έκδοση της ανάλογης απόφασης από τον Περ/κο Δ/ντη Εκπ/σης ΑΜΘ.
 

Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ρύθμιση των υπεραριθμιών και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά καλεί:
1.       Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα.
2.       Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
3.       Τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με τις μεταθέσεις έτους 2019 (Γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής).
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με Fax στο 2531028469

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης συμμετέχει μαζί με άλλους έξι (6) οργανισμούς από πέντε (5) χώρες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Erasmus+) με τίτλο “ΕROVET: Fostering youth employability through an European
Research Group on VET” (PROJECT NUMBER – 2017-1-ES01-KA202-038309)

Το EROVET στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων μέσω της επαγγελματικής καθοδήγησης και της διεθνοποίησης της επαγγελματικής εμπειρίας, στην προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων εργαζομένων στις πραγματικές απαιτήσεις των εταιρειών και στη δημιουργία ενός δικτύου κινητικότητας μαθητών που να εγγυάται τη σωστή διαχείριση της πρακτικής τους στο εξωτερικό και την προσφορά εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό δημουργήθηκε ο δικτυακός τόπος (http://erovet.eu/) στον οποίο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Ειδικότερα για το δίκτυο κινητικότητας που πρόκειται να δημιουργηθεί (http://erovet.eu/documentation/internationalisation-of-the-professional-experience/) οι εταιρίες μπορούν να εγγραφούν ως πάροχοι θέσεων για νέους τεχνολογικής εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Το πλαίσιο της μετακίνησης-απασχόλησης-επίβλεψης της πρακτικής άσκησης/απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, θα οριστεί από τους συντονιστές του προγράμματος. Η συμμετοχή των εταιριών στο δίκτυο δεν είναι δεσμευτική για αυτές αλλά από την άλλη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία προβολής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσες επιχειρήσεις με έδρα ή υποκαταστήματα στην Ροδόπη, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δίκτυο κινητικότητας που πρόκειται να δημιουργηθεί, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 2531084198 (κα Κοσμίδου) ή με e-mail στη διεύθυνση mail@dide.rod.sch.gr με θέμα (“Δίκτυο κινητικότητας EROVET”).

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στη διάθεση και ενημέρωση για υπηρεσιακές μεταβολές

  1. Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα κάνουν ανάληψη στις 28-06-2019 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης (Γραφείο Τμήματος Προσωπικού, Στ. Κυριακίδη 91).
  2. Η θερινή υπηρεσία όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ θα γίνει στα σχολεία όπου ήταν τοποθετημένοι προσωρινά κατά το διδακτικό έτος 2018-2019.
  3. Οι υπηρεσιακές μεταβολές θα συνεχιστούν μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο που επισυνάπτεται.

Συνημμένα: 

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων και δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.
Τονίζεται πως λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 οι υπηρεσιακές μεταβολές (τοποθετήσεις των υπεραρίθμων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας) θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δοθεί εξαίρεση από το Σ.τ.Ε. στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την παρούσα ιστοσελίδα για την εξέλιξη των υπηρεσιακών μεταβολών.

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Ανακοινώσεις